โปรแกรมรับสมัคร อส.อส.


( สำหรับเจ้าหน้าที่ )

ข้อมูล


ความเป็นมา

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก อส.อส. ประมาณ 69,000 คน และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในการติดต่อราชการกับกรม ประกอบกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงได้จัดทำโปรแกรมการรับสมัครสมาชิก อส.อส. ขึ้น ซึ่งจะใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน

วัตถุประสงค์

1. อำนวยความสะดวก และลดภาระให้กับผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) โดยลดการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. หน่วยงานรับสมัครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติ ประหยัด และเกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

3. เพื่อให้การจัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่าย อส.อส. เป็นไปอย่างเป็นระบบ

4. ลดการใช้กระดาษ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร เนื่องจากเป็นการลดใช้ทรัพยากร ทำให้งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อกระดาษลดลง และทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยขององค์กรลดลง


โปรแกรมรับสมัคร อส.อส.


วิธีการดาวน์โหลด DNP Volunteer CARD

- ติดตั้ง DNP Volunteer CARD

- ติดตั้ง Crystal Report

2. ดาวน์โหลด License key

-------------------------------------

*โปรแกรมนี้ใช้คู่กับ  "เครื่องอ่านบัตรประชาชน" สามารถติดต่อรับได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เนื่องจาก License key หมดอายุทุกๆ 1 ปี โปรด ดาวน์โหลด License key ตัวใหม่ (ม.ค.64) แจ้งปรับปรุงการอ่านบัตรรุ่นใหม่ล่าสุด) และนำไปวางทับไฟล์เดิม ดังนี้

1. นำไฟล์   scapi_ope.dll  และ   scapi_ope.dli   ไปวางทับที่ Path ตามรุ่นของเครื่องที่ใช้งาน สำหรับ Windows รุ่น 32 bit C:\Windows\System32 สำหรับ Windows รุ่น 64 bit C:\Windows\SysWOW64

2. นำไฟล์   lm.exe  ไปวางที่ Path C:\Windows

คู่มือการใช้งาน


หน้าเข้าสู่ระบบ


Close Project

หน้าหลัก


Close Project

หน้าค้นหาสมาชิก


Close Project

หน้าสมัครสมาชิก


Close Project

หน้ารายงานพิมพ์บัตรสมาชิก


Close Project

Project Name


Close Project