Smart Card

S

ขั้นตอนการติดตั้งอย่างง่าย (Please following 2 steps) :

  เนื่องจาก License key หมดอายุทุกๆ 1 ปี โปรด 🔥 ดาวน์โหลด License key ตัวใหม่ (ม.ค.64) แจ้งปรับปรุงการอ่านบัตรรุ่นใหม่ล่าสุด) และนำไปวางทับไฟล์เดิม ดังนี้
1. นำไฟล์ scapi_ope.dll และ scapi_ope.dli ไปวางทับที่ Path ตามรุ่นของเครื่องที่ใช้งาน
  🌵 สำหรับ Windows รุ่น 32 bit C:\Windows\System32
  🌵 สำหรับ Windows รุ่น 64 bit C:\Windows\SysWOW64
2. นำไฟล์ lm.exe ไปวางที่ Path C:\Windows

   1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Crystal Report     

   2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Offline Card Reader     

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 4
การลดการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน smart card

การลดใช้กระดาษ ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร เนื่องจากเป็นการลดใช้ทรัพยากร ทำให้งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อกระดาษลดลง และทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยขององค์กรลดลงด้วย การใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร เป็นวิธีหนึ่งในการลดการใช้สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนได้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการเพราะลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมสำเนาเอกสาร ในขณะที่องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติ ประหยัดและเกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการพัฒนาระบบอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนที่มารับบริการ อีกทั้งยังตอบสนองต่อการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) และตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) มีจำนวนทั้งหมด 13 กระบวนงาน

เอกสารประกอบการใช้งาน

คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด
คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
การนำเสนอในรูปแบบ Power Point

13 กระบวนงาน

1. การขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
2. การขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
3. การขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
4. การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง
5. การขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
6. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
7. การขออนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
8. การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
9. การขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ
10. การขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
11. การขออนุญาตค้างาช้าง
12. การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่ถูกต้องตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวทางมติ ครม. ฯ
13. การขออนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

ผลการดำเนินงาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตัวอักษรไม่ใช่ภาษาไทย
passwordในการติดตั้งระบบ
font มีขนาดผิดปกติ ให้ติดตั้งfontนี้